About us

NEW VERSION APP

  • Chúng tôi tạo nội dung xem xét về phần mềm cho Windows và Mac và các ứng dụng dành cho Android và iOS rất hữu ích trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp có thể giải quyết vấn đề và cách sử dụng các chương trình cụ thể.
  • Tất cả phần mềm và ứng dụng được liên kết với liên kết tải xuống trên trang web và có thể được tải xuống một cách an toàn 100%.
  • Phần mềm và DAPP có thể không được tải xuống hoặc cài đặt ở một số quốc gia không hỗ trợ.
  • Các giải pháp hoặc phương pháp sử dụng phần mềm để giải quyết vấn đề có thể được hiển thị khác nhau ở một số quốc gia.
  • Chúng tôi thu thập IP cá nhân để ngăn chặn nhận xét spam và không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài giải pháp phòng chống spam